Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov 

(ďalej len „Zásady“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Účastníkom základné informácie ohľadom spracovania osobných údajov.

2. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

1.    Prevádzkovateľom Offis Moravia, s.r.o., identifikačné číslo 04457676, so sídlom Nádražní 519/69, 671 72 Miroslav, Česká republika, e-mail: store@virtuos.store

2.    Účastníkom fyzická osoba, ktorá vyplní a odošle Prevádzkovateľovi registračný formulár z webu; a

3.    Osobnými údajmi meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka súvisiacich so spracovaním Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ je Offis Moravia, s.r.o. a za týmto účelom prevádzkuje web www.virtuos.sk, ktorého súčasťou je e-shop. V rámci tejto služby sú Prevádzkovateľom spracovávané Osobné údaje:

1.    v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou; a

2.    za účelom/účelmi uvedenými nižšie.

Prevádzkovateľ ďalej spracúva Osobné údaje Účastníkov aj v súvislosti s marketingom Prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov. Osobné údaje nie sú spracovávané žiadnym iným subjektom. K spracovávaným Osobným údajom bude mať prístup len správca.

II. Účel spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

1.    zaistenie uzatvorenia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Z takéhoto vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a Prevádzkovateľ tak musí spracovávať Osobné údaje aj za týmto účelom (čl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR);

2.    na marketingové účely, aby Prevádzkovateľ čo najlepšie prispôsobil ponuku svojich produktov a služieb a obchodné oznámenia ohľadom nich Účastníkovým potrebám, pre tento účel spracovania správca získava Účastníkov jednoznačný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;

3.    na ochranu svojich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú riadne a včasné plnenie dohodnutého zmluvného záväzku medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, plnenie zákonných povinností, ktoré Prevádzkovateľovi zo zmluvného vzťahu medzi ním a Účastníkom vyplývajú, ochrana reputácie prevádzkovateľa ako správcu webu a ochrana majetkových záujmov prevádzkovateľa pre prípadné súdne spory.

III. Ochrana Osobných údajov a informácie o spracovaní

1.    Na Účastníkov sa vzťahuje zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšie príslušné právne predpisy.

2.    Účastník berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára započne spracovávanie Osobných údajov Prevádzkovateľom.

3.    Ak Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

4.    Poskytovanie Osobných údajov Prevádzkovateľovi je všeobecne zmluvné a zákonnú požiadavku. Ohľadom poskytovanie Osobných údajov na marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie zmluvnej a zákonnej povinnosti správcu, je od Účastníka vyžadovaný súhlas. Pokiaľ Účastník neudelí Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie Osobných údajov na marketingové účely, neznamená to, že by Prevádzkovateľ v dôsledku toho odmietol poskytovať svoje služby.

5.    Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu či po dobu stanovenú v súhlase.

6.    V prípade uzavretia zmluvy podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa budú Osobné údaje spracovávané a uchovávané po dobu nasledujúcich 36 mesiacov pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

7.    Na účely plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 5 rokov počnúc rokom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom.

8.    Po uplynutí lehoty uvedenej v článku III. ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Prevádzkovateľ Osobné údaje zlikviduje.

9.    Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.

10. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie.

11. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

12. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

13. Účastník berie na vedomie, že jeho Osobné údaje sú uložené v datacentrách spoločnosti [Google LLC]. Prevádzkovateľ využíva služby [G Suite a Google Cloud Platform], ktorých prevádzka je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov.

14. Účastník berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies spoločnosti [Google LLC] na jeho zariadenie.

 

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním

1. Účastník má právo svoj súhlas (v prípadoch, kde spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch). Odvolať súhlas možno vyplnením formulára / odškrtnutím políčka / zaslaním odvolanie na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo pomocou odkazu v e-mailovej komunikácii.

2. Účastník má ďalej právo:

a. Byť informovaný o spracovaní svojich Osobných údajov

1.    Účastník je oprávnený od Prevádzkovateľa požadovať informácie, či sú Osobné údaje spracovávané alebo nie. Ak sú Osobné údaje spracovávané, má Účastník právo od Prevádzkovateľa požadovať informácie najmä o totožnosti a kontaktných údajoch Prevádzkovateľa, jeho zástupcovi a prípadne poverencovi pre ochranu osobných údajov, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých Osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov Osobných údajov, o oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa, o zozname práv Účastníka, o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, o zdroji spracúvaných osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

2.    Ak Prevádzkovateľ mieni ďalej Osobné údaje Účastníka spracovávať na iný účel, než pre ktorý boli získané, poskytne Účastníkovi ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie.

b. Požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom

1.    Účastník je od Prevádzkovateľa oprávnený požadovať informáciu, či sú jeho/jej Osobné údaje spracovávané alebo nie a ak áno, má prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o účastníkových právach (práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie, obmedzenia spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovanie), o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie a profilovanie a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre Účastníka, informácie a záruky v prípade odovzdávania Osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Účastník má právo na poskytnutie kópií spracúvaných Osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

c. Na opravu poskytnutých Osobných údajov

1.    Pokiaľ došlo na strane Účastníka napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktoré možno považovať za Osobný údaj, má Účastník právo od správcu požadovať opravu spracúvaných Osobných údajov. Naviac má Účastník právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

d. Na vymazanie poskytnutých Osobných údajov

1.    V určitých stanovených prípadoch má Účastník právo požadovať, aby Prevádzkovateľ Osobné údaje Účastníka vymazal. Medzi takéto prípady patrí napríklad, že spracovávané údaje nie sú pre vyššie spomínané účely naďalej potrebné. Prevádzkovateľ Osobné údaje maže po uplynutí času nevyhnutnosti automaticky, Účastník sa však môže na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Žiadosť Účastníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj napriek právu Účastníka na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si Osobné údaje Účastníka ponechať) a o jej vybavení je Účastník detailne informovaný.

e. Na obmedzenie spracovania Osobných údajov

1.    Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje Účastníka iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Ak by však Účastník mal pocit, že Prevádzkovateľ napr. Prekračuje vyššie stanovené účely, pre ktoré Osobné údaje spracúva, môže Účastník podať žiadosť, aby jeho / jej Osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli Osobné údaje blokované. Žiadosť Účastníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení bude detailne informovaný.

f. Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

1.    Účastník sa môže kedykoľvek obrátiť s podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania Osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

3. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

1.    požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie a to e-mailom na adresu store@virtuos.store

2.    namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu store@virtuos.store, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

4. Účastník môže svoje vyššie uvedené práva uplatniť písomne na adrese Offis Moravia, s.r.o., Nádražní 519/69, 671 72 Miroslav, Česká republika, alebo elektronicky na adrese store@virtuos.store

5. Ak požiada Účastník o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti na adresu Prevádzkovateľa Offis Moravia, s.r.o., Nádražní 519/69, 671 72 Miroslav, Česká republika.

6. Pokiaľ Účastník uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, Prevádzkovateľ mu požadované informácie poskytne aj v elektronickej podobe, pokiaľ Účastník nepožiada o iný spôsob poskytovania informácií. 

7. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

8. Osobné údaje nie sú automaticky vyhodnocované.

V. Záverečné ustanovenia

1.    Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné české súdy.

2.    Účastníci, ktorí prostredníctvom registračného formulára poskytnú svoje Osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s Prevádzkovateľom či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov tak robia dobrovoľne, svojim menom a Prevádzkovateľ ich činnosť nijako neriadi.

3.    Znenie Zásad môže Prevádzkovateľ zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene Prevádzkovateľ informuje Účastníkov e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

4.    Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 1. 10. 2023.

Spinner
Cookies Cookies

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohly ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.